arrow_upward

NÁPOVEDA

PODMIENKY POUŽÍVANIA

I. Všeobecné ustanovenia

Hlavným zámerom webového portálu predajdielo.sk (ďalej len "portálu") je poskytnúť užívateľom tretích strán (ďalej len "užívateľom") priestor na propagáciu vlastnej tvorby, svojich diel vo forme on-line prezentácií. Užívatelia môžu služby portálu využívať bezplatne, výnimkou sú tie funkcie portálu, ktoré sú poskytované za virtuálnu menu portálu, takzvané mince.
Prevádzkovateľ portálu sa týmito podmienkami zaväzuje, že bude poskytovať služby portálu na čo najvyššej kvalitatívnej úrovni a nebude nijako obmedzovať aktivity užívateľov na portáli, pokiaľ nebudú v rozpore s týmito podmienkami.

II. Podmienky využívania služby

Portál slúži iba na sprostredkovanie priestoru na propagáciu diel za účelom prezentácie, preto nepreberá žiadne záruky za zaplatenie, kvalitu, pôvod, alebo dodanie ponúkaných diel autormi.
Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, stiahnuť z katalógu či úplne zmazať diela, alebo obmedziť užívateľom prístup k ich účtom, ktoré sú v rozpore s obsahom podmienok Čo áno a čo nie, niektorým zo zákonov Slovenskej republiky alebo v rozpore s dobrými mravmi a to aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa. Užívateľovi, ktorému bude obmedzený prístup k jeho účtu, alebo mu bude ktorékoľvek dielo odstránené z dôvodu porušenia podmienok alebo platnej legislatívy, nebude vrátený prípadný poplatok za služby a to v žiadnej podobe. Prevádzkovateľ portálu nevracia prípadný poplatok za spoplatnené služby ani vtedy, ak sa funkcionalita portálu zamedzí na základe výnimočných javov (napríklad pád serverov a pod.).
Prevádzkovateľ portálu nenesie žiadnu zodpovednosť a nemôže byť nijako právne napadnuteľný:
  • za činnosť užívateľov a spôsob akým služby tohoto portálu využívajú
  • za prípadné hmotné, duševné, materiálne alebo finančné škody, ktoré vzniknú užívateľom alebo tretím osobám priamo či nepriamo v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu
  • za pravdivosť obsahu diel vrátane názorov komentárov a hodnotení a zároveň za pravdivosť osobných a kontaktných údajov, ktoré užívatelia majú uvedené vo svojich účtoch
  • za prípadné zneužitie osobných údajov a služieb portálu tretími stranami spôsobené napríklad nelegálnym vniknutím do systému (tzv. hackovanie)
Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo kedykoľvek spustiť novú, pozmeniť alebo dočasne pozastaviť niektorú z existujúcich funkcií portálu a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, ak je to za účelom úprav, alebo skvalitnenia služieb portálu.

III. Čo áno a čo nie

Portál predajdielo.sk nie je inzertný portál a preto je dôležité dodržiavať a prezentovať iba diela, ktoré spľňajú nasledovné:
  • Každé dielo musí byť výsledkom námahy, alebo namáhavej práce jednotlivca či skupiny ľudí.
  • Dielo musí byť výsledkom tvorby, ktorý je odlišný od toho, čo v realite zatiaľ existuje, musí to byť jedinečný originál.
  • Každe dielo vložené autorom do jeho prezentácie je jeho vlastná (v prípade skupiny ľudi, ich) ručná výroba.
  • Každe dielo vložené autorom do jeho prezentácie môže byť vložené iba raz. Duplicitné diela nie sú povolené.
  • V prípade diela ponúknutého na predaj musí byť užívateľ v tej chvíli vlastníkom tohoto diela.

IV. Platnosť podmienok využívania služieb portálu

Tieto podmienky a ustanovenia nadobúdajú platnosť ich zverejnením na portáli, pričom táto platnosť nie je nijako časovo ohraničená. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo na ich prípadnú neskoršiu zmenu a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Zoznamovať sa priebežne s týmito podmienkami je vo vlastnom záujme každého užívateľa.
This script took 0.082809209823608 to execute.